Ceníky a hrazení služeb

Ceny platné od 1.8.2023, uvedené v Kč včetně DPH.

Roční poplatek (12 měsíců od data úhrady) za administrativní zpracování dat a služby recepce**

 • Administrativní poplatek plný pro jednotlivce 1500
 • Administrativní poplatek plný pro pár 2000
 • Administrativní poplatek plný pro dospělé i dětské klienty psychoterapie (většinou se jedná o přibližně 15 sezení či po dobu jednoho roku. Délku či počet terapií určuje psychoterapeut po dohodě s klientem) 3000
 • Administrativní poplatek snížený:
  • Invalidní důchodce 1. nebo 2. stupně, pacienti pobírající starobní důchod nad 65 let věku, děti a mladiství do 18 let věku 900

V případě neomluvené absence* (viz níže) je pokuta na posouzení lékaře, z pravidla se jedná o 1000 Kč za hodinové sezení a podílné částky tomu odpovídající za sezení kratší.

Platba je možná přímo na klinice a to jak hotově nebo kartou, v ojedinělých případech je možné platit také převodem na účet kliniky 2109681662/2700, variabilní symbol je RČ pacienta.


Samoplátci a úkony na žádost pacienta, úkony nehrazené ZP - urologie a dětské urologie

 • Vstupní urologické vyšetření 1000
 • Kontrolní urologické vyšetření 350
 • Uroflowmetrie 350
 • Ultrazvuk
  • 3 orgány 500
  • 2 orgány 300
  • 1 orgán 200
 • Dopplerovské sonografické vyšetření 1000
 • Intrakavernózní injekce 500
 • Intrakavernózní injekce + Doppler. vyšetření 1000
 • Andrologická konzultace 600
 • Frenuloplastika 1500
 • Vyšetření moči 150
 • Znovuvystavení receptu 100
 • Lékařská zpráva nevyžádaná zdravotnickým zařízením 200-500 (např. zpráva pro školu či zaměstnavatele)
 • Výpis z dokumentace na žádost pacienta za každou započatou stránku + 400 za  každých započatých 15 min práce lékaře

Samoplátci a úkony na žádost pacienta - psychiatrie a sexuologie

 • Psychiatrické či sexuologické vyšetření 1 hodina (vždy při první konzultaci) 2500
 • Psychiatrická či sexuologická kontrola 45 min 1950
 • Psychiatrická či sexuologická kontrola 30 min 1300
 • Psychiatrická či sexuologická kontrola 15 min 650
 • Znovuvystavení receptu 100
 • Lékařská zpráva nevyžádaná zdravotnickým zařízením 200-500 (např. zpráva pro školu či zaměstnavatele)
 • Výpis z dokumentace na žádost pacienta 6 za každou započatou stránku + 400 za  každých započatých 15 min práce lékaře

Samoplátci psychoterapie

 • Systematická psychoterapie (částka za 1 hodinové sezení) 2000

Samoplátci andrologie

 • Konzultace 600
 • Rázová vlna 6 aplikací 12000

Vysvětlivky:

Administrativní poplatek je splatný při první návštěvě přímo na recepci TH kliniky na adrese Karlovo náměstí 3 a to možno jak kartou, tak hotově.

Administrativní poplatek není úhradou za léčebnou či preventivní péči
Jde o úhradu nákladů činnosti administrativní a organizační povahy a za možnost kvalitního nadstandardního způsobu objednání s minimalizací doby čekání na lékaře, za možnost obdržet v indikovaném případě recept formou SMS či elektronickou poštou a další služby (viz níže).


SAMOPLÁTCI – nepojištění pacienti, jejichž vyšetření nejsou hrazená zdravotními pojišťovnami, nebo pojištění pacienti, kteří si přejí obdržet péči mimo systém veřejného zdrav. pojištění; v případě předpisu léčiv jsou dle zákona povinni uhradit jejich plnou cenu.


*Za neomluvenou absenci na konzultaci se považuje stav, kdy se pacient neomluví v předstihu alespoň 36 hodin; v případě omluv konzultace z 1. prac. dne týdne (obvykle pondělí), pokud tak neučiní nejpozději ve čtvrtek v 18 h předešlého týdne; pokud je pátek dnem pracovního volna či prac. klidu (např. státním svátkem), pak do středy do 18 h.


Pacienti osvobozeni od poplatku za administrativní zpracování dat:
– pacienti v ochranném léčení nařízeném soudem
– pacienti, kteří se prokáží rozhodnutím o pomoci v hmotné nouzi ne starším 30 dnů
– invalidní důchodci 3. stupně


**Služby recepce

Proč u nás klient platí administrativní poplatek?

Program vstřícné péče: Administrativní poplatky jsou na TH klinice zavedeny už od roku 2013. Jsou podmínkou pro možnost využívání služeb recepce TH kliniky. Pokud chcete těchto služeb využívat, je třeba tyto poplatky uhradit.

Takový systém nám umožňuje zvýšit efektivitu práce lékařů, kteří nejsou zatěžováni zbytečnou administrativou a mají více času věnovat se pacientům. Vám tyto poplatky zajišťují přístup ke všem lékařským specializacím (výjimka: snížené poplatky pro urologické pacienty), přístup ke všem diagnostickým metodám, kterými disponujeme, a taktéž garanci domluvených termínů v domluvených a přednostních časech u školených odborníků. V případě nečekané změny ordinace lékaře (např. pro jeho nemoc) jste neprodleně informováni a přeobjednáni. Pokud Vám situace nedovolí přijít na konzultaci a informujete nás o tom včas (viz výše), vynasnažíme se najít pro Vás nejbližší volný termín.

Omezení pro nečleny Programu vstřícné péče: I bez zaplacení poplatků lze služby hrazené pojišťovnou čerpat, ale s ohledem na množství našich klientů a velkou poptávku nabízíme termíny cca za 6 i více měsíců.

1/ Objednávání – Pro objednávání nebudete mít možnost využít služby recepce. Termín kontroly Vám stanoví ošetřující lékař/ka na konci každé návštěvy. Nicméně v případě nějaké změny z naší strany (pracovní neschopnost zaměstnance, služební cesta, technické problémy prostor apod.) nemůžeme zaručit, že se informace k Vám dostane.

2/ Potřeba upřednostnění akutních pacientů – Nemůžeme zaručit dodržení naplánovaného termínu kontroly. Pokud např. bude naléhavě potřebovat naši péči pacient, u kterého dojde k akutnímu zhoršení zdravotního stavu, může se stát, že jej budeme muset ošetřit v čase původně rezervovaném Vám. V takovém případě se ovšem vynasnažíme, abyste byl/a ošetřen/a stejný den. Doba čekání by v tom případě neměla přesáhnout 240 minut.

3/ Upozornění – Rovněž nezaručujeme, že obdržíte upozornění na termín Vaší návštěvy. Je tedy nezbytné, abyste si termíny návštěv pečlivě poznamenávali a dodrželi. Pro všechny pacienty přitom platí povinnost uhradit TH klinice náklady, které vzniknou důsledkem toho, že se pacient bez omluvy nedostaví na plánované vyšetření/ošetření. Tato povinnost vyplývá z dokumentu Práva a povinnosti pacientů.

4/ Neposíláme elektronický recept mailem ani SMS – Obdržíte tištěný papírový recept na recepci TH kliniky, jakmile ho lékař vystaví, při osobním odběru.