PhDr. Alexandra Machková (Fraňková)

klinická psychologie, psychoterapie

Studium jednooborové psychologie absolvovala v roce 1997 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Po ukončení studia pracovala 14 let v Dětském krizovém centru, které je specializovaným pracovištěm zabývajícím se specifickou problematikou sexuálně zneužívaných, týraných a zanedbávaných dětí, či dětí a dospělých nacházejících se v obtížných životních situacích.

V roce 2008 složila atestaci z klinické psychologie a stala se registrovaným psychologem.

V témže roce získala atestaci funkční způsobilosti v systematické psychoterapii.

Absolvovala pětiletý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik PCA Institutu pro psychoterapii a poradenství zaměřený na člověka, dále např. výcviky v systemické a párové terapii, arteterapii, tematizovaný kurz práce s tělem nebo základní kurz focusingu.

Ve své praxi se zaměřuje na diagnostiku a terapii traumatu, krizové životní situace, oběti syndromu CSA a CAN (děti a dospělé sexuálně či jinou formou zneužívané). Péči poskytuje i klientům s interpersonálními potížemi, rozvodovou problematikou, psychosomatickými potížemi, poruchami příjmu potravy, úzkostnou symptomatikou nebo sebepoškozováním.

Při své práci a v životě vychází především z principů a humanistického přístupu Carla Rogerse, Virginie Satirové a systemického přístupu.

Pedagogická a odborná činnost (výběr)

  • vyučuje předmět „Práce s traumatem a krizová intervence“; Pražská vysoká škola psychosociálních studií
  • externí lektorka „Syndrom CAN“ (semestrová přednáška); FF UK, katedra psychologie
  • lektorka „Syndrom CAN, komplexní práce s ohroženými dětmi a rodinou“; akreditovaný program MPSV
  • přednášková činnost pro metodiky a výchovné poradce (problematika automutilací, suicidií, poruchy příjmu potravy apod.); Pedagogicko psychologická poradna Praha
  • členka expertního týmu projektu „Sanace je spolupráce“; Střep, MHMP, OSPOD
  • členka expertního týmu projektu „Případové konference“, spoluautorka metodické příručky; Střep, MHMP
  • spoluautorka publikace „Obraz problematiky týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte v letech 1992–2003“; DKC

Členství

  • ČMPS (Českomoravská psychologická společnost)
  • AKP (Asociace klinických psychologů)

zpět